Historie

SLOVÁCKO, stavební bytové družstvo patří mezi významné správce bytového fondu v Uherském Hradišti a jeho okolí. V oblasti správy bytových domů existuje nepřetržitě od roku 1959, což má bezesporu vliv na bohaté zkušenosti v zajišťování správy a provozu domů a bytů. Svým charakteristickým postavením právnické osoby a vlastnictvím družstevních bytů je družstvo v pozici nejen správce Společenství vlastníků jednotek, ale současně a to v mnoha případech i členem společenství vlastníků. Tato situace družstvu umožňuje získávat praktické znalosti z obou úhlů pohledu a tím při správě vycházet maximálně vstříc potřebám vlastníků jednotek v mnoha oblastech. Z titulu vlastnictví jednotek a členství ve Společenství vlastníků jednotek družstvo garantuje stabilitu a jistotu nepřetržitého trvání v oboru správy bytových domů, neboť je současně vázáno povinností ke svému majetku, svým členům a spoluvlastníkům ve společenství vlastníků.

SLOVÁCKO, stavební bytové družstvo v dnešní podobě vzniklo postupným slučováním menších bytových družstev v regionu a navazuje svojí tradicí na původní bytové družstvo občanů. První bytová družstva na území tehdejšího Československa začala vznikat v roce 1959. V Uherském Hradišti bylo založeno Stavební bytové družstvo občanů dne 17. září 1959 a zahajovací výstavbou bylo 16 bytů v ulici Chelčického v Uherském Hradišti. V letech 1964 až 1972 v rámci družstva vznikaly postupně velké sídlištní komplexy – sídliště Malinovského, Pod Svahy a sídliště Stará Tenice.

Integrací bytových družstev v letech 1972-1974 došlo ke sloučení Stavebního bytového družstva občanů s bytovými družstvy při n.p. Slezan Staré Město, Mikrotechna (Mesit) Uherské Hradiště a Stavební bytové družstvo pracovníků n.p. Let Kunovice. V roce 1975 bylo připojeno stavební bytové družstvo Okresního stavebního podniku Staré Město. V tomtéž roce v prosinci 1975 družstvo změnilo svůj název na MORAVA, stavební bytové družstvo, a po všech uskutečněných sloučeních mělo ve správě 1 699 bytových jednotek.

K 31. prosinci 1976 došlo k největšímu sloučení bytových družstev – MORAVA, stavební bytové družstvo, SLOVÁCKO, stavební bytové družstvo, Okresní stavební bytové družstvo Hradišťan a Družstvo pro výstavbu a správu garáží.

SLOVÁCKO, stavební bytové družstvo bylo založeno 2. května 1971 a jeho hlavní činností byla výstavba sídlištního komplexu Uherské Hradiště – Mojmír II. Při sloučení byly dostavěny čtyři bloky o počtu 380 bytových jednotek.

Okresní stavební bytové družstvo Hradišťan bylo založeno 25. 4. 1969 a předmětem jeho činnosti byla bytová výstavba za účelem stabilizace pracovních sil na zemědělském úseku s působností v celém okrese. Hradišťan po dobu svého působení integroval dvě menší družstva a to Stavební bytové družstvo občanů při MNV v Buchlovicích a Stavební bytové družstvo pracovníků při n.p. Autopal v Hluku. V roce 1975 se změnil název družstva na Stavební bytové družstvo Hradišťan. Při sloučení družstvo spravovalo 442 bytových jednotek rozptýlených v celém okrese s výjimkou Uherskobrodska.

Družstvo pro výstavbu a správu garáží v Uh. Hradišti bylo ustaveno k 18. 8. 1969 a v době sloučení spravovalo 278 boxů samostatných garáží.

Tato sloučená družstva od 1. 1. 1977 nesla společný název SLOVÁCKO, stavební bytové družstvo. Od sloučení pracovalo družstvo ve značně ztížených podmínkách, bylo rozptýleno ve třech objektech v různých částech města. Spolupráce mezi jednotlivými úseky byla velmi obtížná, i pro členy družstva byla tato situace nevyhovující. Proto byl zakoupen starší objekt v ulici Dlouhá, kam se po rozsáhlé rekonstrukci družstvo v roce 1978 přestěhovalo. V této době spravovalo 3 154 bytů a 306 garáží.

K 1. 1. 1978 přešlo pod správu SLOVÁCKA další bytové družstvo – Domovina Uherský Ostroh, které bylo založeno 28. 6. 1963 jako stavební bytové družstvo při ŽPSV Uherský Ostroh. Poslední a konečnou velkou změnou prošlo družstvo SLOVÁCKO v roce 1981, kdy integrovalo Okresní výstavbové bytové družstvo Uherské Hradiště, které bylo zřízeno 8. 4. 1965 při Výrobní zemědělské správě Uherské Hradiště. Sdružovalo 30 organizací a jeho hlavní činností bylo zajištění výstavby družstevních bytů pro zemědělské a lesní organizace. Se sloučením s Okresním výstavbovým bytovým družstvem byla spojena i změna sídla družstva z ulice Dlouhá do areálu na ulici Průmyslová, kde sídlí družstvo do dnes.

V současné době vykonává družstvo správu více než 5000 bytových jednotek ve vlastnictví družstva nebo ve vlastnictví jiných osob a pro cca 180 garáží. Počet bytových domů ve vlastnictví a správě družstva je celkem 260, přičemž nejvíce bytových domů je rozmístěno na sídlištích v Uherském Hradišti. Správu bytových domů zajišťuje družstvo i v okolních městech Kunovice, Staré Město, Uherský Ostroh, Hluk, Buchlovice a přilehlých obcích. Mezi našimi klienty, jimž poskytujeme správu, převažuje právní forma společenství vlastníků jednotek. Na základě smlouvy o správě družstvo vykonává správu pro 222 Společenství vlastníků jednotek a dvě malá bytová družstva.

Stav členů družstva vlivem převodů bytů do vlastnictví má klesající tendenci a družstvo k 31.12.2022 evidovalo celkem 1 101 členů družstva.

Nejvyšším orgánem družstva je shromáždění delegátů, kde uplatňují členové své právo řídit záležitosti družstva, kontrolovat činnost družstva a jeho orgánů. Shromáždění delegátu plní v plném rozsahu působnost členské schůze družstva. Statutárním a výkonným orgánem je představenstvo družstva volené shromážděním delegátů z řad členů družstva, nezávislým kontrolním orgánem je kontrolní komise složená na základě volby rovněž z členů družstva. Předseda představenstva řídí běžnou činnost v postavení vedoucího organizace v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami družstva.

K zajištění řádného a úplného výkonu správy bytových domů ve vlastnictví a správě družstva disponuje družstvo zkušenými a odbornými pracovníky zařazených do ekonomického, technického a organizačně právního úseku správy družstva. Naše služby jsou založeny na principu komplexnosti, upřednostňujeme tedy zajišťování všech služeb potřebných pro příslušný dům. Což zajišťujeme jednak vlastními kapacitami avšak také ve spolupráci s vybranými a ověřenými partnery. Soustředíme se navíc i na neustálé doplňování a vylepšování základní nabídky v podobě ekonomických, technických a správních služeb družstva, SLOVÁCKO, stavební bytové družstvo je členem Svazu českých a moravských bytových družstev a z tohoto členství vyplývá řada výhod, které družstvo poskytuje svým členů a klientům ve spravovaných domech.

Družstvo je ekonomicky stabilizované a je považováno obchodními partnery za stabilního a významného partnera. Opakovaně obdrželo prostřednictvím Svazu českým a moravských bytových družstev ohodnocení ratingovou společností Internet Rating CCB „Velmi nízké riziko B+“, v slovním hodnocení: „Družstvo má velmi dobrou schopnost včas plnit své závazky. Většina ekonomických ukazatelů prokazuje dobrou až velmi dobrou finanční stabilitu. Příznivé ekonomické podmínky regionu i parametry charakterizující vnitřní situaci družstva dávají velmi dobré předpoklady dalšího rozvoje.“