Home page
Home page
Home page
Home page
Aktualne
Organy druzstva
havarie
 
Home page Home page
Home page Home page Home page Home page
 

Vážení členové, klienti a obchodní partneři,

omlouváme se za časté výpadky e-mailové pošty v doméně "sbdslovacko.cz" z technických důvodů.
V případě problémů při zasílání e-mailové zprávy v doméně sbdslovacko.cz, můžete použít záložní email sbdslovacko@seznam.cz.

Děkujeme za pochopení.

Za správce počítačové sítě
Kijonková Věra
SLOVÁCKO, stavební bytové družstvo

 

Ocenění Panelák roku 2010

Svaz českých a moravských bytových družstev (SČMBD), vyhlásil začátkem roku 2011 soutěž Panelák roku 2010. Organizováním této soutěže SČMBD podporuje zájem bytových družstev a společenství vlastníků jednotek o modernizaci bytových domů, a to i za zhoršujících se podmínek poskytování podpory ze státních dotačních programů. Do soutěže bylo možno přihlásit panelové i nepanelové bytové domy, které byly v období 2008 až 2010 komplexně modernizovány a jsou ve vlastnictví či správě člena SČMBD.

Z bytových domů ve správě družstva SLOVÁCKO, stavební bytové družstvo byl do této soutěže přihlášen také bytový dům Společenství vlastníků jednotek V Humnech 1409 – 1411 Kunovice. Bytový dům realizoval v roce 2010 rekonstrukci, zaměřenou zejména na úspory energie na vytápění domu a zvýšení komfortu bydlení vybudováním nových samonosných lodžií.

Porota složená ze zástupců vyhlašovatele, partnerů soutěže a zástupců odborné sféry posoudila a hodnotila 58 přihlášených projektů a na základě výsledků hodnocení umístila bytový dům V Humnech 1409 – 1411 na 2. místo v pořadí. Toto významné ocenění rekonstrukce bytového domu Společenství vlastníků jednotek je spojeno i s finanční odměnou.

Ocenění Panelák roku 2010

Fotografie oceněného paneloveho domu

 

OZNÁMENÍ

Účtárna Společenství vlastníků jednotek má přímé číslo
mobilního telefonu: 606 787 091

Sylva Kaňovská, Dagmar Buriánová

 

Informační portál INTEGRI INFO

Informační portál INTEGRI INFO vytvořený programátory společnosti Integri s.r.o. zpřístupňuje jednotlivým uživatelům a samosprávám důležitá data z komplexního informačního systému INTEGRI, bytové družstvo prostřednictvím Internetu.

Přístup každého uživatele do INTEGRI INFO je chráněn jedinečným přístupovým jménem a heslem. Navíc přihlášení i následné používání INTEGRI INFO je zabezpečeno prostřednictvím certifikátu a SSL protokolu.

Uživatel INTEGRI INFO může být zařazen do následujících skupin přístupových oprávnění:

 • uživatel prostoru – je oprávněn prohlížet údaje vlastního prostoru (bytu)
 • funkcionář domu (samospráva, SVJ) – je oprávněn prohlížet údaje domu a všech prostor příslušného domu
 • funkcionář družstva – je oprávněn prohlížet údaje všech domů ve správě družstva

Ceník za používání INTEGRI INFO:

 • Zřízení přístupu do INTEGRI INFO zdarma
 • Užívání INTEGRI INFO zdarma

Správa uživatelů INTEGRI INFO včetně nastavení jejich oprávnění probíhá v komplexním informačním
systému INTEGRI, bytové družstvo (provádí proškolený pracovník družstva).

Veškerá data se do INTEGRI INFO přenášejí z bezpečnostních důvodů dávkově podle přesně nastavených pravidel (po závěrce měsíce) a jsou uložena mimo IS družstva. Poskytované informace jsou pouze kopií dat v nezbytně nutném rozsahu a nelze je nijak měnit či upravovat nebo jejích prostřednictvím zasahovat do IS družstva.

V INTEGRI INFO mohou být prezentovány následující údaje:

 • údaje o domech, prostorác h a uživatelích
 • salda domu, prostorů (pohledávky a úhrady)
 • definovatelné výkazy domu (hospodaření domu, tvorba a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy)
 • struktura a hodnoty předpisů
 • salda - vyúčtování nájemného, nákladů na správu domu a služeb
 • kontakty na funkcionáře samosprávy, SVJ

Ing. Drahomír Hlaváč
předseda představenstva

 

Informace pro předplatitele časopisu Byt magazín

SLOVÁCKO, stavební bytové družstvo obdrželo níže uvedené vysvětlení k doručování časopisu Byt magazín:

Dne 2. 9. 2010

Podle informací, které jsme obdrželi z redakce, časopis Byt magazín končí, poslední expedované číslo bylo 6-72010 , tento magazín odkoupilo vydavatelství PVS a místo něho bude předplatitelům zasílán časopis Praktik případně jiné plnění(kompenzace). Další informace obdržíte v dopise, ten bude součástí prvního výtisku časopisu Praktik, děkujeme za pochopení.

S přáním příjemného dne

Jana Rumánková
SEND Předplatné spol. s r.o.

 

Pozvánka

Schůze členů družstva bydlících ve Společenství vlastníků jednotek – právnická osoba se uskuteční ve čtvrtek dne 28. ledna 2010 v 15.30 hodin v prostorách jídelny Stravovacího centra na ul. Průmyslová v areálu bytového družstva SLOVÁCKO.

Jednání je svoláno pozvánkou, která byla účastníkům odeslána.


Oznámení

Účtárna Společenství vlastníků jednotek oznamuje, že s platností od 19. ledna 2010 vstupuje v platnost nové telefonní číslo, na které můžete telefonovat přímo do kanceláře účtárny SVJ -  paní Kaňovská, paní Buriánová

číslo mobilního telefonu:  606 787 091

50. výročí bytového družstevnictví v Uherském Hradišti

Vážení členové, klienti, obchodní partneři a zaměstnanci družstva,

v letošním roce 2009 si připomínáme padesáté výročí od vzniku prvních stavebních bytových družstev v naší zemi. SLOVÁCKO, stavební bytové družstvo je nástupcem Stavebního bytového družstva občanů, které jako první bytové družstvo v Uherském Hradišti bylo založeno na ustavující schůzi dne 17. září 1959 a zahájilo tak rozvoj bytového družstevnictví na Uherskohradišťsku. Postupným slučováním dalších nově vzniklých bytových družstev dospělo naše družstvo do dnešní podoby a od 1. 1. 1977 nesou sloučená družstva společný název SLOVÁCKO, stavební bytové družstvo.

Padesát let v životě člověka se stalo určitým mezníkem, kdy začíná rekapitulovat a hodnotit uplynulý život. Padesát let trvání podniku v dnešních podmínkách je stejně významnou událostí a rovněž okamžikem, abychom se v pracovním spěchu zastavili a ohlédli se za uplynulým obdobím. Ve své historii prošlo stavební bytové družstvo cestou složitého vývoje. Publikace, kterou dostáváte do rukou, je stručným dokladem vzniku a padesátileté historie SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva v Uherském Hradišti. Dokumentuje přehled jeho rozvoje, ale i současnost. Obdobně jako v uplynulých letech chtějí zaměstnanci i funkcionáři stavebního bytového družstva zajistit svým členům a klientům z řad společenství vlastníků jednotek a bytových družstev kvalitní služby spojené s bydlením.

Při příležitosti tohoto významného výročí bych chtěl poděkovat všem mnohaletým členům i funkcionářům představenstva, kontrolní komise a výborů samospráv za to, že jste se i Vy všichni aktivně podíleli svojí prací v průběhu těch padesáti let na úspěšném rozvoji našeho družstva. Do další padesátky přeji našemu družstvu, aby si kvalitou svojí práce udrželo přízeň a důvěru svých členů i vlastníků, kterým provádí správu jejich majetku. Pouze tak se podaří, aby družstevní forma správy i hospodaření si zachovala své důstojné a důvěryhodné místo v naší společnosti.

Ing. Drahomír Hlaváč
předseda družstva

další informací zde >>>


Připravujeme

schůzi  členů družstva bydlících ve Společenství vlastníků jednotek právnická osoba.

Odprodej skladových zásob

Slovácko, stavební bytové družstvo nabízí odprodej skladových zásob - více zde >>>>

Změny v programu PANEL od 1. 9. 2007

Dočasné zastavení příjmu žádostí o dotaci v programu PANEL
Vzhledem k omezeným finančním prostředkům na poskytování dotací určených na podporu oprav, modernizací a rekonstrukcí panelových bytových domů v rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2007 rozhodl Fond s účinností ode dne 5. října až do odvolání zastavit přijímání žádostí o tuto formu podpory.
Toto omezení se týká výhradně žádostí o poskytnutí dotace na úhradu částí úroků nikoliv žádostí o poskytnutí bankovní záruky za splácení úvěrů. Žádosti o poskytnutí záruky ČMZRB, a. s., jsou přijímány i nadále bez omezení.
V současné době nelze zaručit, že po obnovení příjmu žádostí o dotace budou podmínky programu PANEL beze změny zachovány. Z uvedeného důvodu upozorňujeme žadatele o záruky, že vyjádření o způsobilosti projektu k podpoře vydávaná Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s., nemusí být v budoucnu považována za vyhovující z hlediska podání žádosti o dotaci a že se případné zahájení stavebních prací či uzavření smluv s dodavateli strojů a zařízení může v budoucnu stát zásadní překážkou pro poskytnutí dotace v programu PANEL.
Věříme, že vlastníci panelových domů, kteří připravují projekty rekonstrukcí, toto opatření pochopí. Jakmile bude schválen rozpočet Fondu na rok 2008, Fond podle možností daných novým rozpočtem podání dalších žádostí umožní.
ČMZRB, a.s. od počátku roku 2007 do ukončení příjmu žádostí přijala cca 2 600 žádostí o dotaci na úhradu úroků k úvěrům ve výši více než 14 mld. Kč. Požadovaná výše dotací se pohybuje okolo 4,3 mld. Kč. V roce 2007 byla již poskytnuta podpora formou dotace pro 1 000 žadatelů v celkové výši 1,5 mld. Kč. Do konce roku budou postupně uzavírány smlouvy k žádostem podaných do cca poloviny července 2007. Počátkem roku 2008 budou uzavřeny smlouvy se zbývajícími žadateli.

Ing. Drahomír Hlaváč, předseda představenstva

INFORMACE O ČINNOSTI DRUŽSTVA

Vážení členové, klienti a obchodní partneři družstva
Dovolte mě několik informací o činnosti našeho družstva. Již několik let se pravidelně v měsíc květnu koná shromáždění delegátů našeho družstva. Shromáždění delegátu je nejvyšším orgánem družstva, kde členové uplatňují své právo kontrolovat činnost svého družstva a jeho orgánů. Z celkového počtu 64 řádně zvolených a pozvaných delegátů se zúčastnilo 42 delegátů. Nejvýznamnějším počinem shromáždění bylo přijetí rozsáhlé  změny stanov, jejíž potřeba vyplynula z podnětu delegátů minulého shromáždění a zaktualizovala stanovy  v souladu s legislativními změnami. Návrh změny stanov zodpovědně připravila komise složená z členů představenstva, zástupců předsedů samospráv. Shromáždění delegátů projednalo výroční zprávu o hospodaření družstva a schválilo účetní závěrku. Hospodaření družstva je stabilizované a za rok 2006 skončilo se ziskem ve výši 96 tis. Kč. V průběhu účetního období družstvo spolupracuje s daňovým poradcem a účetní závěrku ověřilo Sdružení auditorů Zlín  s výrokem bez výhrad.
Pro zástupce bytových domů, které mají výtah družstvo zajistilo referenční návštěvu ve firmě Výtahy Výmyslivý, s.r.o. za účelem seznámení se s výrobou výtahů a za účelem získání informací o řešení způsobu opravy výtahů v domě. V měsíci říjnu proběhl aktiv pro předsedy samospráv a společenství vlastníků se zaměřením na přípravu, organizování a vyhotovení zápisů ze schůzí. Účastníci aktivu byli upozorněni na povinnosti, které vyplývají  pro uživatele bytů při záměru rekonstruovat byt. Dále byli seznámení s aktuálními novinkami v oblasti rozdělovačů topných nákladů na společné vytápění a jak se připravit na plánovanou digitalizaci televizního vysílání.
V roce 2007 pokračoval trend rozsáhlých oprav bytových domů a využitím dotace se státního fondu rozvoje bydlení na úhradu částí úroků v rámci programu PANEL. Přehled o počtu projektů realizovaných naším družstvem je uveden v tabulce. O aktuálních změnách programu PANEL  se zmiňujeme v jiném článku.

rok
počet domů
počet b.j.
náklady na rekonstrukci
(v tis. Kč)
náklady na b.j.
(v tis. Kč)
objem dotace
(v tis. Kč)
2003
1
72
8 662
120
1 156
2004
2
84
9 260
110
1 852
2005
2
44
7 469
170
1 226
2006
18
729
76 840
105
16 315
2007
22
579
74 445
129
15 454* 
celkem
45
1508
176 676
36 003

* plánovaný objem dotace

V současné domě probíhá na družstvu implementace nového komplexního informačního systému INTEGRI pro bytová družstva s cílem zabezpečit provázanost všech agend související se správou domu a jejich aktuálnost. Po uvedení do rutinního provozu je plánováno zprovoznění internetové aplikace, která bude sloužit k prezentaci informací uživatelům bytů, členům výboru společenství vlastníků jednotek a samospráv, související s provozem bytového domu či bytu. Prostřednictvím internetu bude možnost získat přehled o předpisu záloh na nájemné a služby, evidence přijatých plateb či výše dluhů, vyúčtování přijatých záloh, zůstatek nesplaceného úvěru na družstevní bytovou výstavbu aj.

Ing. Drahomír Hlaváč, předseda představenstva

Zpráva ze shromáždění delegátů ze dne 23. 5. 2006


Vyšlo dne 5. 6. 2006 v Dobrém dnu s Kurýrem.

Design by ORK WebDesign, Copyright (c) 2004 SLOVACKO, stavební bytové družstvo